Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Δείτε τις δραστηριότητες του σχολείου μας ανά κατηγορία, επιλέγοντας την κατάλληλη θεματική

Δημοτικό
Σχολείο
Λαυρίου

}

Δράσεις & Προγράμματα

Το Σχολείο μας βρίσκεται απέναντι από τα «Περιβολάκια», το τριγωνικό άλσος με τους φοίνικες που σχεδιάστηκε από τη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου το 1893, την ίδια, δηλαδή, εποχή που σχεδιάστηκε κι άρχισε να χτίζεται ο οικισμός.
Το διδακτικό προσωπικό μας αποτελείται από έμπειρους και καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, που εκτός των άλλων διαθέτουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, διδακτορικών ή δεύτερου πτυχίου Α.Ε.Ι.

Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής.

eTwinning
TwinSpace
School

Πανελλήνιο
Σχολικό
Δίκτυο

Φωτόδεντρο
Διαδραστικά
Βιβλία

Φωτόδεντρο
Μαθησιακά Αντικείμενα

Το 1999 το Σχολείο μας επελέγη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένα από τα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα που σκοπό είχαν τη βελτίωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου , την αναδιοργάνωση του σχολικού χώρου και την ενίσχυση του μορφωτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου του σχολείου.

3o Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου